Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına İsteğe Bağlı Olarak Devam Edilebilmesi

Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına İsteğe Bağlı Olarak Devam Edilebilmesi

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Tahsisler Dairesi Başkanlığı)
A n k a r a
Sayı : B.13.1.SSK.0.07.00.00.VIII.031/359607
Konu : İsteğe Bağlı Sigorta. 14/05/2003

G E N E L G E
12-123.EK
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun isteğe bağlı sigortayı düzenleyen 85’inci maddesi, 24/04/2003 tarih, 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4842 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la 01/05/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilerek, isteğe bağlı sigortaya giriş için yeterli görülen tescil şartı yerine 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartı getirilmiş, prim oranı yükseltilmiş ve isteğe bağlı sigortanın hangi hallerde sona ereceği belirlenmiştir.

Yine aynı Kanunla 506 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 85’inci madde ile de, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 01/05/2003 tarihinden önce isteğe bağlı sigortaya devam edenler ile isteğe bağlı sigortaya başvuruda bulunup işlemi henüz tamamlanmamış olanların sigortalılıklarının devamıyla ilgili ayrıntılı düzenlemelere gidilmiştir.

Değiştirilen 85’inci ve ilave edilen geçici 85’inci madde hükümleri ile 01/05/2003 (dahil) tarihinden sonra isteğe bağlı sigortaya müracaat edenler ile bu tarihten önce isteğe bağlı sigortaya müracaatı bulunanlarla ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

A- İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA GİRİŞ ŞARTLARI
01/05/2003 (dahil) tarihinden sonra malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı devam edebilmek için; en az 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak, ayrıca örneği Kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunmak şartları aranacaktır.

1- 1080 Gün Prim Ödemiş Olmak
Kanunun yürürlük tarihinden sonra malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için, isteğe bağlı sigortanın başladığı tarih itibariyle gerekli olan 1080 günün tespitinde, sigortalıların 506 sayılı Kanuna tabi çalıştıkları süreler ile isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, askerlik ve hizmet borçlanması veya hizmet ihyası ile edinilmiş malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş süreler ile ülkemizle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ülkelerdeki belgelendirilen çalışmaların tamamı dikkate alınacaktır.

506 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin II’nci fıkrasının (B) bendine göre çıraklık devresi sayılan süreler ile (C) bendi gereği sosyal güvenlik kuruluşlarından malüllük veya emekli aylığı almakta iken 506 sayılı Kanuna tabi çalışanlardan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi kesilmediğinden, 1080 günün hesabında bu çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Ancak, aynı maddenin (D) bendine göre haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı, analık ve hastalık sigortası uygulanan el halıcılığı dokuma işlerinde çalışanların talepleri halinde malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı giriş imkanı sağlandığından, bunlar için 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeme şartı aranmayacaktır.

Maddede öngörülen 1080 gün prim ödeme şartı 506 sayılı Kanuna tabi olarak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemeyi ifade ettiğinden, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci madde sandıklarında geçen hizmetler 1080 günün hesabında dikkate alınmayacaktır.

2- Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olmamak ve Buralardan Aylık Almamak
İsteğe bağlı sigortaya müracaat edenlerin sigortalılıklarının başlayacağı tarihte; SSK, T.C.Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında bulunan sandıklara zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olanlar isteğe bağlı sigortaya kabul edilmeyecektir. Ancak, işsizlik ödeneği almakta olanlar ile iş akdi sona ermemiş olmakla beraber grev, ücretsiz izin (657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memurları dahil) ve işçinin mevsim ya da kampanya sonu bıraktığı işine yeni mevsim ya da kampanyada devam edecek olması nedeniyle iş akdinin askıda kaldığı sürelerde, diğer koşulların da yerine getirilmesi kaydıyla isteğe bağlı sigortaya devam etmeleri mümkün bulunmaktadır.

Kendi sigortalılıklarından dolayı sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanmış olanların isteğe bağlı sigortaya kabul edilmelerine imkan bulunmamakla birlikte, bunlardan aylığı kesilenlerle, bu kuruluşlardan vazife malüllüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri; dul veya yetim geliri/aylığı alanların, diğer koşulları taşımaları halinde isteğe bağlı sigortaya kabul edilmelerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

3- Örneği Kurumca Hazırlanan Dilekçe İle Müracaatta Bulunmak
İsteğe bağlı sigortadan yararlanmak isteyenler, örneği Kurumca hazırlanan ve önyüzünde başvuru sahibinin adı-soyadı, sigorta sicil numarası, T.C. kimlik numarası, adresi, Kurumumuz ve diğer kurumlarda geçen hizmetleri, çalışmış olduğu ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülke adı ve sigorta numarası, sigortalının beyanı ve imzası ile Kurumca alınan evrak kaydı, arka yüzünde ise açıklamaların yer aldığı “İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi” (EK-1) ile müracaat edeceklerdir.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi iki nüsha olarak düzenlenecek, Kurumca tarih ve sayı kaydı yapıldıktan sonra bir örneği sigortalının sicil dosyasında muhafaza edilecek, diğeri sigortalıya verilecektir. Eksik, imzasız, gerçeğe uygun olmadığı tespit edilen başvuru belgeleri ile İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi dışında bir dilekçe ile müracaat edenlerin talepleri kabul edilmeyecektir. Bu tür bildirimler zamanında tespit edilerek hemen düzeltilmesi sağlanacaktır.

01/05/2003 (dahil) tarihi ile bu genelgenin sigorta il/sigorta müdürlüklerine ulaştığı tarihe kadar, isteğe bağlı sigortaya müracaata ilişkin sigortalılardan alınan dilekçeler geçerli sayılacaktır. Ancak, uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından, İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi’nin sigortalılarca doldurularak, sicil dosyalarına konması sağlanacaktır.

İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sigorta il/sigorta müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.

İkametgahları ile son defa çalıştıkları işyeri aynı il sınırları içinde olmayan sigortalıların 1080 gün koşulunu yerine getirip getirmediklerinin tespitinde; bunların bilgisayardan alınan sigortalı hizmet cetveli, isteğe bağlı hizmet dökümündeki bilgiler ile sigortalı hesap fişi bilgilerine başvurulacak, herhangi bir tereddüt bulunmaması halinde bu hizmetler dikkate alınacaktır. Bilgisayardan alınan hizmetler dosya memuru ve şefi tarafından mutlaka imzalanacaktır. Bu şekilde isteğe bağlı sigortalılığı kabul edilenlere iz dosyası açılmayacak, sicil dosyası son defa çalışmış olduğu sigorta il/sigorta müdürlüğünden temin edilecektir.

Bilgisayar kayıtları ile 1080 günlük çalışmanın tespit edilememesi halinde sigortalının diğer illerde geçen çalışmaları, hizmet borçlanma ve ihyaları sigorta il/sigorta müdürlüklerinden süratle istenecektir.

B- İSTEĞE BAĞLI SİGORTANIN BAŞLANGICI
İsteğe bağlı sigorta önceden olduğu gibi, müracaatın Kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacağından, bu tarihin tespitinde İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi’nin Kurum evrak kaydına geçtiği tarih esas alınacaktır.

İsteğe bağlı sigortaya müracaat eden sigortalıların gelecekte mağduriyetlerine meydan verilmemesi bakımından, isteğe bağlı sigortaya giriş koşullarını taşıyıp taşımadıkları özenle araştırılarak gerekli işlem yapılacaktır. Buna rağmen, giriş koşullarını taşımadığı daha sonra anlaşılanların sigortalılıkları, tahsis aşamasında bile olsa iptal edilecek, ödemiş oldukları primler faiz uygulanmaksızın iade edilecektir.

İsteğe bağlı sigortaya müracaat edenlerden giriş koşullarını taşıdığı belirlenenler ile isteğe bağlı sigortalılığı iptal edilenlere bilgisayardan alınan yazılar gönderilecektir.

İsteğe bağlı giriş, iptal ve sona erdirme yazıları tebliğ niteliği taşımadığından sigortalılara normal posta yoluyla gönderilecektir.

C- PRİM ORANI VE PRİMLERİN TAHSİLİ
İsteğe bağlı sigorta prim oranı 01/05/2003 tarihinden geçerli olarak % 20’den % 30’a yükseltildiğinden, bu tarihten önce isteğe bağlı sigortaya devam edenler ile bu tarihten itibaren isteğe bağlı sigortaya devam edecek olanların ödeyecekleri primlerin tespitinde % 30 oranı esas alınacaktır.

İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler önceden olduğu gibi ödeyecekleri sigorta primlerini, 506 sayılı Kanunun 78’inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak koşuluyla yine kendileri belirleyeceklerdir.

01/05/2003 tarihinden geçerli olarak ödenecek isteğe bağlı sigorta priminin alt sınırı, (Günlük Kazanç Alt Sınırı x 30 x % 30), üst sınırı ise (Günlük Kazanç Üst Sınırı x 30 x % 30) formülüne göre hesaplanacaktır.

İsteğe bağlı sigorta priminin, ait olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar ödenmesi zorunludur. Primin ödenmesi gereken son günün resmi tatil olması halinde ödeme tatili izleyen ilk gün mesai bitimine kadar yapılabilir.

Cari aylara (içinde bulunulan ay ve bir önceki ay) ilişkin isteğe bağlı sigorta primlerinin bankalar aracılığıyla ödenmesi esas olmakla birlikte, gerektiğinde Kurum veznelerine de ödeme yapılabilecektir. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primlere, bu tarihten başlanarak 80’inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanacağından, cari aylar dışındaki primlerin bankalarca tahsiline imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu tahsilat prim aslı ve gecikme zammıyla birlikte sigorta il/sigorta müdürlüklerince yapılacaktır.

İsteğe bağlı sigorta priminin kesintisiz her ay otuz gün üzerinden ödenmesi zorunludur. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaya başlama, tahsis talebinde bulunma ve ölüm durumlarında isteğe bağlı sigortalılık aynı gün sona erdiğinden, bu durumda olanlar sigorta il/sigorta müdürlüklerimiz veznelerine kısmi ödemede bulunulabilecektir. Bunların bankalar aracılığıyla yapmış oldukları fazla ödemeler, talepleri halinde ilgililere iade edilecektir.

Diğer taraftan, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 73’üncü maddesine göre primlerin defaten ödenmesi esas olduğundan, aynı ay için birden fazla ödeme yapılması halinde ilk yapılan ödeme kabul edilecek, mükerrer ödenen miktarlar ilgililere iade edilecektir.

D- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ
4842 sayılı Kanunla öngörülen yeni düzenlemeyle isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin sigortalılıkları; sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, sona erdirme talebinde bulunma, sigorta primini art arda üç ay ödememe, tahsis talebinde bulunma ve sigortalının ölümü hallerinde sona erdirilecektir.

  1- Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olmak
  İsteğe bağlı sigortaya devam etmekte iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanların isteğe bağlı sigortalılıkları bu kurumlara tabi oldukları tarihte sona erdirilecektir.

İsteğe bağlı sigortalıların 506 sayılı Kanuna tabi işe girmeleri halinde sigortalılıkları işe girdikleri tarihte sonlandırılacağından bu durumda olan sigortalıların çıkış işlemleri tescil ve isteğe bağlı sigorta programları arasında sağlanan kısmi entegrasyon ile Genel Müdürlüğümüzce 2003/Nisan ödeme dönemi itibariyle yapılmaya başlanmıştır.

Buna göre, isteğe bağlı sigortaya devam etmekte iken tekrar işe giren sigortalılara her ay bilgisayarca “N” kodu verilecektir. Genel Müdürlüğümüzce “N” kodu verilen kayıtlarla ilgili tüm düzeltme işlemleri ünitelerce yapılacaktır.

Sigortalıların Kurumumuza tabi çalışmalarının 01/05/2003 tarihinden önceki süreyi kapsaması halinde, isteğe bağlı sigorta primleri zorunlu sigortaya tabi olunan sürede de düzenli ödenmiş ise, 12-63. Ek Genelge gereği sadece çakışan süredeki isteğe bağlı sigortalılık iptal edilecektir.

Sigortalıların Kurumumuz dışındaki diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olduklarının tespit edilmesi halinde isteğe bağlı sigortalılıkları işe giriş tarihleri itibariyle sonlandırılacak, çıkış işlemleri daha önce olduğu gibi sigorta il/sigorta müdürlüklerince yapılacak, yersiz ödenen primler faiz uygulanmaksızın ilgililere iade edilecektir.

  2- Sona Erdirme Talebinde Bulunmak
  İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların sigortalılıkları, buna ait dilekçelerinin Kurumca alındığı tarihten önceki primi ödenmiş son ayın bitiminden itibaren sona erdirilecektir. Çıkış işlemleri 15/02/2000 tarih, 103620 sayılı Genel Yazı eki kılavuzda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

  3- Primin Art Arda Üç Ay Ödenmemesi
  İsteğe bağlı sigorta primlerini art arda üç ay ödemeyenlerin sigortalılığı, primi ödenmiş son ayın bitiminden itibaren sona erdirilecektir. Primlerin art arda üç ay ödenmemesi, herhangi bir aya ilişkin primin, o ayı izleyen üç ay içinde ödenmemesi anlamında olmayıp, üç aylık prim borcunun gecikmeye girmesi anlamını taşımaktadır.

Bilindiği üzere, isteğe bağlı sigortaya devam edenler cari aylara ilişkin primlerini bankalara ödediğinden bunlara ait kayıtlar her ayın üçüncü günü bankalara verilmekte, ayın son günü iade edilen bantlardaki bilgiler bilgisayar ortamına aktarılmaktadır.

Bundan böyle, isteğe bağlı üç aylık sigorta primini ödemeyen sigortalıların takibi bilgisayar ortamında yapılacağından, primini yasal sürede ödemeyenlerin bir sonraki aya ilişkin kayıtları bankalara gönderilmeyecek, bunların prim aslı ve gecikme zammı borçları, en eski aydan başlamak kaydıyla sigorta il/sigorta müdürlüklerince tahsil edildikten sonra bankalar aracılığı ile prim tahsilatı yapılmaya devam edilecektir. Başka bir ifadeyle, banka aracılığıyla prim ödeme sadece düzenli prim ödeyen sigortalılar için geçerli olacaktır.

Primlerini art arda üç ay ödemeyen sigortalının isteğe bağlı sigortalılığı primi ödenmiş son ay itibariyle sonlandırılacak, bu durumda olanlara bilgisayarca “K” kodu verilecektir. Hatalı kayıtlar ile diğer düzeltmeler ünitelerce yapılacaktır.

  4- Tahsis Talebinde Bulunmak
  İsteğe bağlı sigortaya devam ederken tahsis talebinde bulunanların isteğe bağlı sigortalılıkları, aylığa hak kazanmış veya toptan ödeme yapılmış olmak koşulu ile tahsis talep tarihinden itibaren sona erdirilecektir.

Yeterli prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirdiklerini düşünerek, tahsis talebinde bulunanların aylığa hak kazanma koşullarının değerlendirilmesi sonucunda, prim ödeme gün sayısı eksik olduğu tespit edilenlerin, isteğe bağlı sigortalılıkları sonlandırılmayarak, eksik gün sayılarını tamamlamalarına imkan verilecek şekilde isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

Bu nedenle, isteğe bağlı sigortaya devam etmekte iken tahsis talebinde bulunan sigortalıların tahsise hak kazanıp kazanmadıkları öncelikli olarak araştırılacak, tahsise hak kazanamayanların sigortalılıklarının devamı için durumları tahsis talep tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kendilerine bildirilecektir.

  5- Sigortalının Ölümü
  İsteğe bağlı sigortaya devam eden sigortalıların ölümleri halinde sigortalılıkları ölüm tarihi itibari ile sona erdirilecek, ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin ödenmeyen primler gecikme zammı ile birlikte hak sahiplerince herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın her zaman ödenebilecektir.

İsteğe bağlı sigortaya devam etmekte iken tahsis talebinde bulunan ya da ölen sigortalıların isteğe bağlı sigortadan çıkış işlemleri önceden olduğu gibi yapılmaya devam edilecek, zorunlu sigortaya tabi olanlar, emekli aylığı bağlananlar ile primini art arda üç ay ödemeyen sigortalılar için mevcut uygulamaya ilaveten örneği ekli (EK-3) “Kullanım Kılavuzu”nda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaya başlama, dilekçe ile sona erdirme ve art arda üç ay prim ödememe hallerinde isteğe bağlı sigortalılığı sona erenlere bilgisayardan alınan yazılarla bilgi verilecektir.

E- 01/05/2003 TARİHİNDEN ÖNCE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLANLAR
4842 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen geçici 85’inci maddenin yürürlüğe girdiği 01/05/2003 tarihinden önce isteğe bağlı sigortaya müracaatta bulunup, sigortalılığı 01/05/2003 tarihinde başlayacak olanlar için 1080 gün prim ödeme şartı aranmayacaktır.

01/05/2003 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olanlardan Kuruma prim borcu bulunanların, bu tarihten itibaren altı ay içinde, yani 01/11/2003 (dahil) tarihine kadar prim borçlarını gecikme zammıyla birlikte ödemeleri halinde sigortalılıkları devam edecektir. 01/05/2003 tarihinden önceki sürelere ait prim borçlarının tamamını gecikme zammı ile birlikte 01/11/2003 (dahil) tarihine kadar ödemeyenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları ise sona erdirilecek, ancak bu süre içinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde, ödenen kısma ait süreler hizmetten sayılacaktır. Örneğin; 1999 yılında iki ay, 2000 yılında ise beş ay isteğe bağlı sigorta prim borcu bulunan bir sigortalının, 01/11/2003 tarihine kadar 1999 yılına ait iki ay ile 2000 yılına ait üç aylık prim borcunu ödemesi halinde, ödenen süreler hizmetten sayılacak, ödenmeyen iki aylık süre hizmetten sayılmayacak ve isteğe bağlı sigortalılığı 01/05/2003 tarihinden sonra primi ödenmiş son ayın bitiminden itibaren sona erdirilecektir. Sona erme işleminden sonra geriye dönük olarak herhangi bir prim tahsilatı yapılmayacaktır.

01/05/2003 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olanların borçlarının tamamını 01/11/2003 tarihine kadar ödememeleri halinde, sigortalılıkları sona ereceği gibi, bu durumda olan sigortalıların 01/05/2003 tarihinden sonra art arda üç ay prim ödememeleri halinde de sigortalılıkları primi ödenmiş son ay itibariyle sona erdirilecektir.

İsteğe bağlı sigorta primlerinin tahsis talep tarihinden önce ödenmesi esas olduğundan, 01/05/2003–01/11/2003 tarihleri arasında tahsis talebinde bulunanların 01/05/2003 öncesi prim borçlarını tahsis talep tarihinden önce ödemeleri gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılığı 01/05/2003 tarihinden önce başlayan sigortalıların ölümleri halinde, hak sahiplerince yine bu tarihten önceki ödenmemiş primlerin 01/11/2003 tarihine kadar ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Yeni düzenleme ile prim borcu bulunan sigortalılara bu borçlarını 6 ay içinde ödemeleri imkanı getirildiğinden, 01/05/2003 tarihinden önce tahsis talebinde bulunan sigortalılarda ödenmiş primlerle aylığa hak kazandıkları takdirde, tahsis işlemleri buna göre sonuçlandırılacaktır.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce isteğe bağlı sigortaya devam hakkını kaybedenlerin yeniden müracaatları halinde, bunların isteğe bağlı sigortaya kabulleri yeni düzenleme ile getirilen şartların gerçekleşmesi halinde yapılacaktır.

F- DİĞER İŞLEMLER
  1- İsteğe bağlı sigorta işlemlerinin bilgisayar ortamında izlenmesine belli bir tarihten sonra başlandığından, bu tarihten önceki isteğe bağlı sigorta kayıtlarının da bilgisayarda oluşturulması gerekmektedir.

Buna ilişkin program yazılımları devam etmekte olup, program işletime açıldığında “2.2.2.İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri” menüsündeki “2.2.2.3.Geriye Yönelik İşlemler (4842)” seçeneği altındaki programlar kullanılacaktır. Buna göre, “2.2.2.3.1.Sigortalı Hareketleri” seçeneği ile sigortalının ilk defa isteğe bağlı sigortaya başlangıç tarihi, derece kademe değişikliği ve isteğe bağlı sigortadan çıkış tarihleri dönemler itibariyle derece ve kademeleri gösterilecek şekilde girilecektir.

“2.2.2.3.2.Prim Borcu Hesabı” seçeneği ile tek bir sigortalı için prim borcu hesaplanabileceği gibi, şubece o ana kadar girilen sigortalılara ait tüm kayıtların borç hesabı da yapılabilecektir.

“2.2.2.3.1.Sigortalı Hareketleri” ve “2.2.2.3.2.Prim Borcu Hesabı” seçeneklerindeki işlemler yapıldıktan sonra “2.2.2.1.3.Günlük İşlemler-Dekont Girişi” seçeneğine dönülerek sigortalının geçmiş dönemlerdeki tahsilatlarına ait tüm dekontların girişlerinin yapılması gerekmektedir.

“2.2.2.1.2.1. 01/01/2000 Tarihinden Önceki Borç” seçeneğinden ise geçmiş dönemlere ilişkin ödenmemiş olan primlerin ödemeleri yapılacaktır.

Söz konusu işlemlere ilişkin programın işletime açıldığı duyuru ekranı ve web sayfamızdan duyurulacaktır.

Programın işletime açılmasından sonra 01/05/2003 tarihinden önceki prim borçlarını ödemek için başvuruda bulunulması sırasında izdihama ve birikime meydan verilmemesi bakımından personel ve bilgisayar takviyesi yapılarak sigortalıların isteğe bağlı sigortaya ait işlemlerinin bilgisayar ortamında izlenmeye başladığı tarihten önceki ödemeleri de bilgisayar kayıtlarına aktarılarak 01/05/2003 tarihinden önceki prim borçları hesaplanacaktır.

Tahsilatın sigortalının başvuruda bulunduğu gün itibariyle sonuçlandırılamaması halinde gerekli organizasyon yapılarak, dosyanın ve bilgisayar kayıtlarının hazırlanmasını sağlamak üzere sigortalıya aynı ay içinde olmak kaydıyla prim borcunu ödemek için bir gün verilecektir. Eski prim borçlarının tahsilatına ilişkin organizasyondan doğrudan sigorta müdürleri sorumlu olacağından, herhangi bir izdihama yol açılmaması için gereken önlemler zamanında alınacaktır.

  2- Halen; Ziraat, T.Halk, Vakıflar Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenen isteğe bağlı sigorta primlerinin Eylül/2002 tarihinden itibaren; Bayındırbank, Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Akbank A.Ş., Pamukbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., T.Garanti Bankası A.Ş., T.İş Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş., Koçbank A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Oyakbank A.Ş., M.N.G.Bank A.Ş., Tekstil Bankası A.Ş., Finansbank A.Ş., HSBC Bank, Alternatif Bank, Tekfenbank A.Ş., Denizbank ve Anadolu Bank A.Ş. aracılığıyla ödenmesine imkan sağlandığından, bundan böyle bilgisayardan alınarak isteğe bağlı sigortaya kabul edilenlere gönderilen kabul yazılarında anılan bankalar belirtilecektir.

  3- İsteğe bağlı sigorta mevzuatında meydana gelen değişikliklerin ilgililere duyurulmasını sağlamak üzere örneği ekli (EK-2) ilanın bölgeniz dahilindeki Kurum binaları ile isteğe bağlı sigorta primi tahsilatı yapan banka şubelerinde görülebilecek yerlere asılması sağlanacak, ayrıca yerel yazılı ve görsel basından da yararlanma yoluna gidilecektir.

  4- İsteğe bağlı sigorta uygulamalarına ilişkin;

a- 10/12/1986 tarih, 12 Genelge’nin (II)’nci Bölümü’nün (A) maddesi,
b- 05/03/1987 tarih, 174756 sayılı Genel Yazı,
c- 03/08/1987 tarih, 12-16. Ek Genelge’nin (I)’inci bölümü,
d- 23/01/1990 tarih, 56405 sayılı Genel Yazı’nın (II)’nci Bölümü’nün (2)’nci maddesi,
e- 12/04/1991 tarih, 301220 sayılı Genel Yazının (I)’inci bölümü,
f- 31/12/1991 tarih, 999628 sayılı Genel Yazı,
g- 18/02/1992 tarih, 132482 sayılı Genel Yazı,
h- 01/12/1993 tarih, 870354 sayılı Genel Yazının (C) bölümü,
ı- 24/05/1995 tarih, 12-63. Ek Genelge,
i- 04/03/1996 tarih, 158394 sayılı Genel Yazı,
j- 10/09/1999 tarih, 12-99. Ek Genelge’nin (I)’inci Bölümü’nün (F) maddesinin (2)’nci alt maddesi,
k- 17/11/1999 tarih, 12-100. Ek Genelge
l- 01/05/2003 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, bu tarihten önceki işlemlerde 24/05/1995 tarih, 12-63 Ek Genelge’nin 4’üncü maddesi ile 17/11/1999 tarih, 12-100. Ek Genelge hariç, söz konusu genelge ve genel yazı hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
m- 04/03/1988 tarih, 12-24. Ek Genelge,
n- 26/07/1995 tarih, 550762 sayılı Genel Yazı,
o- 14/01/1998 tarih, 12-84. Ek Genelge,
ö- 22/04/1998 tarih, 283580 sayılı Genel Yazı,
p- 21/06/1999 tarih, 12-94. Ek Genelge’nin (2)’nci maddesi,
r- 15/02/2000 tarih, 103620 sayılı Genel Yazı
halen yürürlüktedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.

Nazmi GÜLEYÜPOĞLU Prof.Dr. Gürol BANGER
Genel Müdür Kurum Başkanı

EKLER:
Ek-1 İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi
Ek-2 Duyuru Örneği
Ek-3 Kullanıcı Kılavuzu (2 sayfa)

A Ç I K L A M A L A R
1- Bu belge, 506 sayılı Kanunun 85’inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenlerin, Kuruma müracaatları amacıyla kullanılır.

2- İsteğe bağlı sigortaya devam edebilmek için;
  a- 506 sayılı Kanuna tabi olarak 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
  b- Sosyal güvenlik kurumlarına zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,
  c- Bu belge ile Kuruma başvuruda bulunmak, şarttır.

3- İsteğe bağlı sigortalılık, bu belgenin Kurum evrak kaydına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar. İsteğe bağlı sigorta priminin aylık tutarı;
  a- 506 sayılı Kanunun 78’inci maddesine göre hesaplanan günlük kazancın 30 katının %30’undan az, üst sınırı ise 30 katının %30’undan fazla olamaz.
  b- Asgari ve azami sınırlar arasında kalmak kaydıyla, her ay için sigortalılarca belirlenir.
  c- En geç ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar banka şubelerine ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen primler gecikme zammıyla birlikte ilgili sigorta müdürlüklerince tahsil edilir.

4- İsteğe bağlı sigortalılık;
  a- Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları günden,
  b- İsteğe bağlı sigortalılığını sonlandırma talebinde bulunanların, buna ilişkin dilekçelerinin Kurumca alındığı tarihten önceki primi ödenmiş son ayın bitiminden,
  c- İsteğe bağlı sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin, primi ödenmiş son ayın bitiminden,
  d- Tahsis talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış veya toptan ödeme yapılmış olmak koşulu ile tahsis talep tarihinden,
  e- Ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona erer.

5- Bu belge eksiksiz, gerçeğe uygun ve okunaklı bir şekilde doldurulur. İmzasız belgeler işleme alınmaz. Ayrıca, sigortalının;
  a- Ülkemizle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerde çalışması var ise, belgenin “SİGORTALININ” başlıklı bölümündeki, “Çalışılan Ülke Adı ve Sigorta No” alanına, çalışılan ülke adı ile sigorta numarası,
  b- 1080 günlük çalışmasının tespit edilmesi amacıyla birden fazla ilde zorunlu sigortaya tabi çalışması var ise belgenin “SSK HİZMETLERİ” başlıklı bölümündeki “Hizmetin Geçtiği İl”, “Süresi” ve “Gün Sayısı”; ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerde geçen çalışmasının bulunması halinde ise, belgenin aynı bölümündeki “Ülke Adı”, “Hizmet Süresi” ve “Gün Sayısı” belirtilerek,
  c- 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine tabi özel sandıkların birinde hizmetleri var ise, belgenin “DİĞER KURUMLAR” başlıklı bölümündeki, “Geçici 20.Md.Sandığı” ile ilgili kutunun altındaki boş alana, ilgili sandığın adı,
yazılmalıdır.

SSK İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARININ DİKKATİNE!

4842 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMEYLE 01/05/2003 TARİHİNDEN ÖNCEKİ SÜRELERE AİT İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM BORÇLARININ 01/11/2003 TARİHİNE KADAR;

– TAMAMINI GECİKME ZAMMI İLE BİRLİKTE ÖDEYENLERİN SİGORTALILIKLARI DEVAM ETTİRİLECEK, ÖDEMEYENLERİN İSE SİGORTALILIKLARI SONA ERDİRİLECEKTİR.

– YAPILAN KISMİ ÖDEMELERDE, ÖDENEN KISMA AİT SÜRELER HİZMETTEN SAYILACAKTIR.

SÖZ KONUSU YASADAN YARARLANMAK İSTEYEN SİGORTALILARIMIZIN 01/05/2003 TARİHİNDEN ÖNCEKİ SÜRELERE AİT PRİM MAKBUZU ÖRNEKLERİ İLE BİRLİKTE 01/11/2003 TARİHİNE KADAR İLGİLİ SİGORTA MÜDÜRLÜKLERİMİZE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

ÖNEMLE DUYURULUR.

Kaynak: www.AloMaliye.com

Bir cevap yazın