Devlet Memuru Olabilmek İçin Ne Yapmalısınız?

Engellilerin Devlet Memuru Olabilmesi

Aşağıdaki bilgiler, ilk defa Devlet memurluğuna atanacak engelliler (Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerinden en az % 40 oranında yoksun olduğunu, resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler) için yapılacak yarışma sınavı ile ilgilidir.

Bu Sınavlardan Nasıl Haberdar Olursunuz?
Hangi kurumların sınav açacağı, alınacak engellilerin sayısı, aranan nitelikler, başvuru için gereken belgeler, başvuruların nereye, hangi tarihe kadar yapılacağı vb. bilgiler; Resmi Gazete, TRT’nin televizyon ve radyo kanalları ile tirajı yüksek gazetelerde yayınlanacak ilanlarla ve ayrıca www.ozida.gov.tr – www.iskur.gov.tr – www.basbakanlik-dpb.gov.tr web sitelerinde duyurulur. Bunların yanı sıra, www.Engelliler.Biz sitesinin Forum’undaki “İş İlanları” bölümünden de takip edilebilir.
Bu ilanları izlemeniz ve başvurularınızı zamanında yapmanız gerekmektedir.

Engelli sınav ilanları, Devlet Personel Başkanlığınca yılda en çok üç kez ilan edilmektedir.
1-)Nisan-Mayıs Dönemi
2-)Temmuz-Ağustos Dönemi
3-)Ekim-Kasım Dönemi.

Sınavlar Nasıl Yapılır?
– Kamu kurum ve kuruluşları, sınavları kendileri yaparlar.
– Sınav esnasında özür gruplarına göre, refakatçi bulundurulmasına izin verilir.
– İlk defa Devlet memurluğuna atanacak özürlülerin sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Bu sınavlarda ayrıca sözlü sınav yapılmaz.
– Bu sınavların, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlanması ve değerlendirilmesi için özel sınav kurulu teşkil edilerek yapılması esastır.

Sınava Başvuruda İstenecek Belgeler Nelerdir?
1- (Ek-1)’de yer alan “İş Talep Formu”
2- Son üç ay içerisinde çekilmiş bir adet orijinal vesikalık fotoğraf
3- Sağlık kurulu raporunun fotokopisi
Bunlardan başka hiçbir belge istenilmez.

Sınavda Neler Sorulacak?
a) Atatürk İlkeleri ve Türk Inkılap Tarihi
b) Temel yurttaşlık bilgisi,
c) Türkiye coğrafyası
d) Türkçe,
e) Matematik
f) Görevlerin özelliğine göre mesleki bilgiler

Özür grupları itibariyle, ilkokul veya ilköğretim (ortaokul) mezunlarına (a) ila (e), lise veya lise dengi mesleki veya teknik okul ile yüksek öğrenim görmüş olanlara (a) ila (f) bentlerinde yer alan konuları kapsayacak, müracaat edenlerin girecekleri sınıf ve kadro için aranan bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde, ayrıca işitme ve zihinsel özürlülerin müfredat sorumlulukları da dikkate alınmak şartıyla, özel durumları ile başarı değerlendirme teknikleri esas alınmak suretiyle sorular ayrı ayrı hazırlanır.

İlkokul veya ilköğretim (ortaokul) okulları ile ortaöğretim mezunları için, Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programındaki kitaplar; yüksek öğrenim mezunları için ise yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınarak sorular hazırlanır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sınav sonuçları, ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilan edilir ve sonuçlar ilgililere yazı ile bildirilir.
Duyurusu yapılan kadrolara, başarı sırasına göre ataması yapılacakların en geç 15 gün içinde -atanacağı kadroya ilişkin kurumca istenilen belgelerle birlikte- kuruma müracaat etmeleri gerekir. Ancak, söz konusu süre sonunda müracaatta bulunmayanların yerine, 15 gün içinde diğer adayların başarı sırasına göre ilgili oldukları kadrolara müracaatta bulunmaları istenir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz
Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde bir dilekçe ile sınavı açan kuruma yapılır. Bu itirazlar, en geç 15 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Atama
Atamalar, çoktan test sınavındaki başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınır.
Söz konusu atamalar tamamlandıktan sonra duyuruda yer alan kadrolardan herhangi birinde boşalma olması halinde başarı sırasına göre yeniden atama yapılmaz.

İşyerlerinin Engellilerin Çalışma Şartlarına Göre Düzenlenmesi
Engelli memur çalıştırmak zorunda olan kurum ve kuruluşlar, çalışma yerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenlemek, gerekli tedbirleri almak ve engellilerin çalışmaları ile ilgili özel yardımcı ve destekleyici araç-gereçleri temin etmek zorundadır.

Engellilerin Çalıştırılacakları İşler
Belirli bir mesleği olan engellilerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.
Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan engelliler, engel durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. Engelliler, engelliliklerini artırıcı veya ek engel getirici işlerde çalıştırılamazlar.

Görevde Yükselme ya da Sınıf Değiştirme
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen engellilerin, sınıf değiştirmeleri ya da görevde yükselmeleri, çalıştıkları kamu kurumunun Personel Yönetmeliği veya Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde olmaktadır. Bu yönde bir girişimde bulunmak isteyen engellilerin, çalıştıkları kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Özelleştirme
Çalıştığınız yerin özelleştirme sonucunda el değiştirmesi sizin işten çıkarılmanıza sebep olamaz. Kapatma ve tasfiye halleri dışında, özürlü statüsü ile çalışanlar işten çıkarılamaz.
Çalıştığınız yer kapatılır veya tasfiye edilirse, işten çıkarıldığınızda iş kaybı tazminatınız, kanunun diğer çalışanlara tanıdığı hakların iki katı oranında ödenir. İş kaybı tazminatının ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinden İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur. Bunun için ilinizdeki İş ve İşçi Bulma Kurumu şube ya da bürolarına, işten çıkarılışınızı takip eden bir ay içinde başvurmanız gerekmektedir (Bu mevzuat özelleştirme kapsamına giren kamu kuruluşlarında çalışan özürlülerle ilgilidir. Özel şirketler bu mevzuatın dışında kalmaktadır).

Bir cevap yazın