Kamuda İşçi Olarak Çalışabilmek için Ne Yapmalısınız?

Kamuda İşçi Olarak Çalışabilmek için Ne Yapmalısınız?

4857 sayılı İş Kanununa göre, işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak girebilmek için aşağıdaki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak işe girebilmek için ne yapmalısınız?
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” kapsamında düzenlenen merkezî sınava (KPSS) girmeniz gerekmektedir.
Bu sınavın ilki, 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilmiştir.

İşçilik sınavı ile ilgili bilgilere nasıl ulaşılabilir?
İşçilik sınavı ile ilgili bilgiler, bulunduğunuz ildeki Türkiye İş Kurumu ünitelerinde, Resmi Gazetede, TRT’nin televizyon ve radyo kanalları ile tirajı yüksek gazetelerde ve ayrıca www.ozida.gov.tr – www.iskur.gov.tr – www.osym.gov.tr web sitelerinden duyurulur. Bunların yanı sıra, www.Engelliler.Biz sitesinin Forum’undaki “İş İlanları” bölümünden de takip edilebilir.
Bu ilanları izlemeniz ve başvurularınızı zamanında yapmanız gerekmektedir.

İşçilik sınavına gireceklerde aranacak şartlar nelerdir?
  1) Bedensel, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki özürleri nedeniyle çalışma gücünün en az %40’ından yoksun olmak,
  2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  3) 18 yaşını (bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için 15 yaşını) doldurmuş olmak,
  4) En az orta öğretim (lise veya dengi okul) mezunu olmak,
  5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü olmamak,
  7) Kurum ünitelerinden birine özürlü olarak kayıtlı olmak (ilk defa başvuracakların; nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti, özürlü kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu, 4 adet renkli fotoğraf, varsa diploma ile mesleğine ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli suretiyle birlikte başvurmaları gerekir).

Müracaat sırasında istenilecek belgeler nelerdir?
Sınava girmek isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan özürlüler sınav tarihinden en çok 6 ay önce çekilmiş 1 adet renkli fotoğraf ile birlikte Kurum ünitesine ve/veya ÖSYM bürosuna başvururlar.

İşçilik sınavdan kimler muaftır?
Okur-yazar, ilköğretim mezunu ve zihinsel veya ruhsal özürlü olanlar merkezî sınavdan muaftır.

İşçilik sınavdan muaf olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilebilmeleri için nasıl bir yol izlemelidir?
Okur-yazar, ilköğretim mezunu ve zihinsel veya ruhsal özürlü olanlar merkezî sınava tâbi değildir. Bu kapsamda bulunan ve talep koşullarına durumu uygun başvuranlardan Kurumca gönderilenler, önceden ilan edilen gün, saat ve adreste noter huzurunda kur’a çekimine tâbi tutulurlar. Adaylar istemeleri halinde kur’a çekimini izleyebilirler. Gerçekleştirilen kur’a çekimi sonucunda her açık iş için iki kişi belirlenir. Bu şekilde belirlenenler bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen komisyon tarafından yapılacak mülakata alınırlar. Mülakat sonunda işin gereklerini yerine getirebilecek niteliklere sahip oldukları belirlenenler işe alınırlar. Mülakatta ayrıca, işe alınacak işçi sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek listesi oluşturulur. Kur’a ile ilgili olarak noterin düzenlediği belgenin bir nüshası işe alınacak işçinin özlük dosyasında muhafaza edilir.

Herhangi bir özel bilgi ve beceri gerektirmeyen vasıfsız işlerde istihdam edilecek özürlüler ise, yazılı sınav dışında ayrıca sözlü sınava tâbi tutulmadan kurumca, yazılı sınav puanlarına göre hazırlanan listeler esas alınmak suretiyle, başarı sırasına göre belirlenir.

Refakatçi Bulundurulması
Düzenlenecek olan yazılı sınavda veya uygulamalı ya da uygulamasız olarak yapılacak sözlü sınavda özür gruplarının özellikleri dikkate alınır ve bu durumları göz önünde bulundurularak refakatçi görevlendirilebilir.

Sınavdan kaç puan almalısınız?
Normal işçilerde, sınavda başarılı olabilmek için genel kültür ve genel yetenek alanında en az 60 puan almış olmak gerekirken, özürlü ve eski hükümlü olarak sınava girenler için taban puan bulunmamaktadır.
Ayrıca, Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak yerleştirilebilmek için herhangi bir tercih formu doldurulmayacaktır.

Sınav sonuçlarına itiraz hakkı
Yazılı sınavla ilgili itirazlar, sınav sonuçlarının adaylara bildirildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ÖSYM’ne yapılabilir. ÖSYM bu itirazları 7 gün içinde sonuçlandırarak ilgilisine ve itirazın haklı çıkması halinde ayrıca Kuruma yazılı olarak bildirir.

İşçilik sınavına girenler, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilebilmek için neler yapmalıdır?
İşçilik sınavı sonuçları, ÖSYM tarafından öğrenim durumu, alınan puan ve özür gruplarını belirterek Türkiye İş Kurumu (İş ve İşçi Bulma Kurumu) Genel Müdürlüğü’ne bildirilmektedir. Sınav sonuçları ayrıca sınava katılmış olan adaylara da gönderilmektedir.
Bununla birlikte, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türkiye İş Kurumu’na bildirilen, özürlü ve eski hükümlü işçi ihtiyaçlarına ilişkin işgücü talepleri, İş-Kur tarafından, Resmi Gazete’de, Kurumun internet sayfasında (www.iskur.gov.tr), TRT 1 Teleteksinde ve Kurum ilan panolarında ilan edilecektir. Durumu işgücü talebinde belirtilen şartlara uygun olan adayların talebin başvuru süresi içerisinde, sınav sonuç belgesi ile eğitim durumlarına ilişkin mezuniyet belgesi, varsa mesleğine ilişkin belge ya da sertifika ile bulundukları yerdeki İŞKUR ünitesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kurum, işgücü talebinin intikali üzerine başvuran adaylar içerisinde talep şartlarını haiz en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere talep sayısının iki katına kadar adayın isim ve adreslerini içeren listeyi, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderir. Geçici işçi statüsünde alınacak olan özürlüler için bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak listeler Kurumca il düzeyinde de belirlenebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, Kurum tarafından gönderilen listelerin kendilerine ulaşmasını müteakip 30 gün içinde sözlü sınavları yapmak zorundadır. Sözlü sınavlarda görevin özelliğine göre adayların meslekî bilgileri ile davranışları değerlendirilir ve ihtiyaç duyulması hâlinde bilgi ve becerileri ölçülür. Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden en yüksek puanı alandan başlamak üzere başarı sıralamasına göre yapılır (***Varolan düzenlemede, yazılı sınavda alınan puan, engelli işçi kadrosuna alınmak için tek başına belirleyici değildir; sözlü mülâkattan da başarılı olmak gerekmektedir. Yani sistem bu haliyle suiistimale açıktır. Yazılı sınavdan 100 puan alan birisi, sözlü mülâkatta pekalâ elen(diril)ebilir! Bu yanlış düzenlemeye karşı, sitemizde bir öneri hazırlanmış ve ilgili örgütlere gönderilmiştir. Akabinde, Özürlüler İdaresi Başkanlığının hazırladığı yasa taslağında önerimiz dikkate alınmış ve sözlü mülâkatın tamamen kaldırılması öngörülmüştür (yasa taslağı sayfanın en altındadır). Ne var ki, 28 Eylül 2004 itibarıyla tasarı henüz yasalaşmamıştır.)

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilebilmeniz için gerekli işlemin yapılabilmesi ve daha detaylı bilgi konusunda Türkiye İş Kurumu nezdinde gerekli girişimlerde bulunmanız gerekmektedir.

Kamuda işçi olarak çalışırken engelli olanların durumu
Çalışırken engelli olanlar için tescil talebinde bulunulması halinde gerekli belgelerine istinaden Kurumca engelli olarak tescilleri yapılır.

İşçilik sınavının geçerlilik süresi ne kadardır?
Yazılı sınav sonuçları, izleyen yazılı sınavın sonuçlarının Kuruma bildirildiği tarihe kadar geçerlidir. Açık kontenjanların doldurulması için gerektiğinde her yıl sınav yapılabilir.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinin özürlü çalıştırma zorunluluğu ne kadardır?
19.03.2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına göre, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamına giren işyerlerinde oranlar; kamu işyerlerinde özürlüler için % 4, eski hükümlüler için % 2 olarak; özel sektör işyerlerinde özürlüler için % 3, eski hükümlüler için % 1, terör mağdurları için de % 1 olarak belirlenmiştir. Özel sektör işyerlerinde kalan % 1’lik oran, işverenlerin tercihine göre, özürlü veya eski hükümlü çalıştırma yönünde kullanılacaktır.

Görevde Yükselme ya da Sınıf Değiştirme
Engellilerin, sınıf değiştirmeleri ya da görevde yükselmeleri, çalıştıkları kamu kurumunun Personel Yönetmeliği veya Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde olmaktadır. Bu yönde bir girişimde bulunmak isteyen engellilerin, çalıştıkları kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Özelleştirme
Çalıştığınız yerin özelleştirme sonucunda el değiştirmesi sizin işten çıkarılmanıza sebep olamaz. Kapatma ve tasfiye halleri dışında, özürlü statüsü ile çalışanlar işten çıkarılamaz.
Çalıştığınız yer kapatılır veya tasfiye edilirse, işten çıkarıldığınızda iş kaybı tazminatınız, kanunun diğer çalışanlara tanıdığı hakların iki katı oranında ödenir. İş kaybı tazminatının ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinden İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur. Bunun için ilinizdeki İş ve İşçi Bulma Kurumu şube ya da bürolarına, işten çıkarılışınızı takip eden bir ay içinde başvurmanız gerekmektedir (Bu mevzuat özelleştirme kapsamına giren kamu kuruluşlarında çalışan özürlülerle ilgilidir. Özel şirketler bu mevzuatın dışında kalmaktadır).

Not: Yukarıda değindiğimiz bilgilerin düzenlendiği, “Özürlülerin Devlet memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik”e buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

***
ÖZÜRLÜLER HAKKINDA ve BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI TASLAĞI

Madde 46- 657 sayılı Kanunun 50 nci maddesine son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özürlüler için açılan sınavlarda azami yaş sınırı 45’tir. Yeterlilik sınavlarında alt sınır ve üzeri puan alan özürlüler ayrıca sözlü sınava tâbi tutulamaz. Sınavı kazanan özürlü sayısının atanacak özürlü sayısından fazla olduğu hâllerde atama yüksek puandan düşük puana doğru sırası ile yapılır. Özürlüler için yapılacak olan sınavlarda Türkiye Sakatlar Konfederasyonunca önceden bildirilecek temsilcinin gözlemci olarak bulundurulması zorunludur.”

Madde 47- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin kenar başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özürlülerin devlet memurluğuna alınmaları ve görevlendirilmeleri”
“Kariyer mesleği olan özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, münhal kadrolarının bulunmaması hâlinde geçici görevle mesleklerinde çalıştırılmaları, bu durumda olanların öncelikle boşalacak münhal kadrolara atanmaları, mesleklerini icra veya infaza yardımcı her türlü araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır. Özürlülerin Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceği hususları Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonunca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”
 

Bir cevap yazın